Regulamin sprzedaży szkoleń on-line i e-booków w sklepie internetowym www.monikabakowicz-trener.pl

Tutaj znajdziesz wszystkie informację na temat Regulaminu i funkcjonowania mojego sklepu.

Sprzedaż szkoleń i e-booków zwanych Produktem za pośrednictwem strony internetowej www.monikabakowicz-trener.pl jest realizowana przez Monika Bąkowicz, prowadząca działalność gospodarczą Lash Room Monika Bąkowicz, 97-500 Radomsko, ul. Wyszyńskiego 20, NIP:7722343144, REGON:380430134, adres do korespondencji: Lash Room Monika Bąkowicz, 97-500 Radomsko, ul. Wyszyńskiego 20, zwany dalej Sprzedawcą.
Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@monikabakowicz-trener.pl

§ 1
Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.monikabakowicz-trener.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów dostępnych w Sklepie.
 2. Sprzedawca – Monika Bąkowicz, 97-500 Radomsko, ul. Wyszyńskiego 20, NIP:7722343144, REGON:380430134
 3. Regulamin Sklepu online –  niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.
 4. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kupujący – zarówno Klient
 7. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.
 9. Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie, jak:
  1. Plik elektroniczny, w tym e-book – plik zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Plikiem elektronicznym jest e-book lub inny dokument, który ma postać elektroniczną.
  2. Kurs online – dostęp do materiałów audio i/lub wideo
  3. Szkolenie hybrydowe – dostęp do materiałów audio i/lub wideo, tj do teorii z wybranej metody stylizacji rzęs
 10. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną zakupionego Produktu.
 11. Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu i wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.

§ 2
Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza Kupującego, że Szkolenie i e-book, stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Szkolenia zwanego też potocznie Kursem oraz e-booków przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Szkolenia i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 3
Zakup Usług

1. W celu zakupu szkolenia online lub e-booka, zwanych dalej Usługą, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
a) wybrać Produkt spośród dostępnych w ofercie na Stronie. Ceny Produktów mogą się różnić w zależności od rodzaju Produktów lub ich pakietów,
b) kliknąć w przycisk „Kup teraz” aby wybrać Kurs do zakupienia oraz „Przejdź do Kasy” w celu dokończenia Zamówienia i wykonania płatności,
c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru płatności przelewem bankowym, blikiem, raty lub kartą u Operatora Płatności PayU. Jedyną formą płatności za Produkt jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności,

d) w przypadku chęci otrzymania Faktury VAT dla firm zarejestrowanych w Polsce kliknij w okienko Chcę otrzymać Fakturę VAT i wypełnij dane do Faktury VAT. Podaj prawidłowe dane i NIP
e) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
f) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrany Produkt.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę VAT.

§ 4
Udostępnienie i korzystanie ze szkolenia

1. Zakupione Szkolenie lub e-book zostanie udostępnione Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
2. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.
3. Kupujący uzyskuje dostęp do wykupionych Produktów na nieokreślony czas.

§ 5
Usługa szkoleń hybrydowych.

1. Kupujący uzyskuje dostęp do Szkolenia, które polega na zapoznaniu się i przyswojeniu teorii, którą wykupuje ONLINE.

2. Kupujący uzyskuje dostęp do Szkolenia na nieokreślony czas.

3. Szkolenie praktyczne po wykupieniu i przyswojeniu teorii, poprzedzone jest ustaleniem Klienta ze Sprzedawcą dogodnego terminu.

4. Szkolenie praktyczne odbywa się pod adresem : ul. Wyszyńskiego 20, 97-500 Radomsko.

5. Kupujący zakupuje szkolenie teoretyczne, które jest gwarancją rezerwacji miejsca na szkoleniu praktycznym.

6.Za szkolenie praktyczne, Kupujący dopłaca resztę kwoty, według cennika dostępnego na stronie www.monikabakowicz-trener.pl

7. Zanim Kupujący zakupi szkolenie teoretyczne online, musi skontaktować się ze Sprzedawcą w celu rezerwacji terminu szkolenia praktycznego.

§ 6
Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7
Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli szkolenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę szkolenia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@monikabakowicz-trener.pl
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.monikabakowicz-trener.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami, w tym o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient ma możliwość:
1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klienta a Sprzedawcą,
3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.